Βυζαντινές Νότες
Πά
 λαι ήμαρτεν Αδάμ, εμακρύνθη του Θεού·


βου ληθείς δ’ ο Πλαστουργός, δούλου δέχεται μορφήν,

γά 
λα πίνει εκ μητρός· εις μετάνοιαν καλεί,


Δι 
δαχών σκορπίζει φως, θαύματα πολλά ποιεί·


κε 
φαλήν δ’ εχθρού πατεί, νεκρωθείς και αναστάς,


ζω
 οδότης ων Θεός· και καλεί εις μέλλουσαν ζωήν


νη
 πενθή πιστούς καλεί, όπου πρώτος εισελθών


πά 
σαν έλαβεν αρχήν παρά του Θεού Πατρός.